Skip to content

Thomas Sluis

Oak Forest, Illinois

Thomas’s Badges

Teradata Database Certified Associate Teradata
Teradata Aster Certified Professional 6.10 Teradata